ගෙපැලේ මිත්තරයෝ

සොඳුරිය...

සොඳුරිය
නිරුවත් වනු මැන
මා අභියස
කිසිවක් නොසඟවා
සියල්ල ඉවත දමා

මමද
නිරුවත් වන්නෙමි
ඔබ අභියස
නොසඟවා කිසිවක්

සියල්ල ඉවත දමා