ගෙපැලේ මිත්තරයෝ

කාලය කෙතරම් නපුරුදඑදා
ඇය හා මා විඳි
ප්‍රේමය...

අද
ඇය ඔහු හා  විඳිද්දී...

මම
ප්‍රේම කරමි 
‍ඊරිසියාවට හා තනිකමට

සාප කරමි

කාළයට

අප වෙන් කලසොඳුරිය
කාලය කෙතරම් නපුරුද??