ගෙපැලේ මිත්තරයෝ

මඟුල් පෝරුවට පෙර - යහන්ගතවූ පවට


රඟහලේ අඩ අදුරෙ -සැදෑවේ වෙරළ  ඉම 
තුරුලු වී ආදරෙන් 
විඳි ප්‍රේමයේ උණුසුම 
මදි උනා සනසන්න අපේ පෙම් පිපාසය

මඟුල් පෝරුවට පෙර  
යහන්ගතවූ පවට 
වැරදි කාරියක් මම 
බෑ කිව්වෙ නැති නිසා  රූම් යමු කිව්වහම

ඔබේ දරු පැටියෙක්ව
තුරුල් කර නලවන්න
මවපු ඒ හීන ලොව
නොහිතපු විදිහකට - හැබැ වෙන්න යන බව
දැනගත්ත ගමන් ඔබ
වෙනස්  උන වේගය
හිතා ගන්නවත් බෑ -  මම තනි වෙලා බව

නෑ තනි වෙලා මම
අම්ම ඇත මගෙ ලගම
කේන්තියෙන් බැන්නාට - කම්මුලට ගැහැව්වට 
බර නැතිලු ගහේ ගෙඩි - ගෙඩි හදපු ඒ ගහට 

ඒත්

දරන්නට බෑ මට 
මම උපද්දන ඵලයේ බර