ගෙපැලේ මිත්තරයෝ

අවුරුදු සේල්
සේල්
සේල්
සේල්

අලුත් ඇදුම්
තෑගි බෝ්ග
කැවුම්
කොකිස්

නෑගම්
යාලුවෝ
බෝතල් 

රතිඤ්ඤා

චූ................ස් ..... ඩෝං !!!!!!!

ණය
ණය
ණය